Udvalg i Solvang

Solvang har flere forskellige udvalg, som har en vigtig funktion i forbindelse med at få haveforeningen til at fungere godt. De fleste udvalg nedsættes af bestyrelsen, dog ikke vurderingsudvalget, der nedsættes på generalforsamlingen og er underlagt Kolonihaveforbundets regler for vurdering.

Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem de enkelte udvalg og bestyrelse. Hvert udvalg skal have en ansvarlig kontaktperson i forhold til kommunikation med bestyrelse og medlemmerne, men også med hensyn til økonomi og drift.

Klik på de forskellige udvalg og læs om de frivilliges arbejde, samt hvem der sidder i udvalgene.

De frivillige inviteres hvert år til julefrokost som tak for for indsatsen.

Desuden kan de frivillige deltage i udflugter for frivillige.

Vurderingsudvalg

Vurderingsudvalget består af 4 medlemmer og en suppleant. De vælges hvert år på generalforsamlingen for 1 år, og er derfor som det eneste udvalg i foreningen ikke nedsat af bestyrelsen. Udvalget er uafhængigt af bestyrelsen og underlagt Kolonihaveforbundets regler for vurdering. Vurderingsudvalgets medlemmer har tavshedspligt.


Vurderingsudvalgets arbejde

Der vurderes om tirsdagen. Havelejeren låser op og forlader haven, imens der vurderes. Nøglen til huset kan evt. afleveres i foreningens postkasse, såfremt det aftales på forhånd. Vurderingen tager ca. en time. Derefter foretager udvalget den administrative del af vurderingen i Foreningshuset, hvor havelejeren møder op for at betale for vurderingen, når de er færdige.

Salg af kolonihave - Vurdering før salg

Miljøudvalg

Miljøudvalget planlægger og koordinerer fællesarbejdet i foreningen. Miljøudvalget består af minimum 3 medlemmer til fordeling af 12 vagter pr. sæson. Det er en fordel, at udvalget også består af 1-2 afløsere.

Fællesarbejde er obligatorisk for hver have.


Miljøudvalgets arbejde

Miljøudvalgets medlemmer mødes ved sæsonstart og laver et skema for hele sæsonen over hvilke haver, der skal på fællesarbejde hvornår. Skema med datoer og vagter afleveres til bestyrelsen, der sender skemaet ud til de enkelte havelejere enten pr. e-mail eller med posten.

Fællesarbejdeudvalget fordeler vagterne imellem sig, således at der altid et medlem af miljøudvalget til stede hver gang, der er fællesarbejde. Fællesarbejdet startes og afsluttes i foreningshuset.

På den enkelte vagt møder et udvalgsmedlem op og sørger for følgende:

 • Skabe en positiv stemning omkring fællesarbejdet

 • Vurdere mængden af arbejde på fælles arealer

 • Fordele arbejdsopgaver - hvem gør hvad og hvor mange

 • Tage imod og afkrydse de fremmødte kolonihavers nr.

 • Skrive besked til bestyrelse over manglende fremmødte, så bestyrelsen kan sende en bøde

 • Sikre at folk arbejder som de skal de 2 timer, der er afsat

 • Byde på noget at drikke efter arbejdet er udført.


Miljøudvalget består af have 013, 020, 076, 104, 104 og 136

Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget designer Haveforeningen Solvangs hjemmeside og opdaterer siden med relevante informationer fra bestyrelsen, fra de forskellige udvalg og fra medlemmer i Solvang. Kontakt e-mail: redaktionen@solvang-hf.dk


Redaktionsudvalgets arbejde

 • Redaktionsudvalget gennemgår ved sæsonstart hjemmesiden for at vurdere eventuelle behov for at opdatere design og funktioner

 • Nyheder fra sidste års sæson arkiveres

 • Redaktionsgruppen modtager informationer og indlæg til hjemmesiden via udvalgets kontakt e-mail

Kontakt redaktionen, hvis du har tilføjelser til hjemmesidens indhold, gode idéer, gode råd til dine medmedlemmer, fotos etc.

Sommerfestudvalg

Sommerfestudvalget nedsættes, hvis generalforsamlingen beslutter at afholde en sommerfest i den kommende sæson. Sommerfestudvalget er overordnet ansvarlig for det samlede arrangement. Udvalget står for planlægningen og koordinering af arbejdsopgaver og for at inddrage frivillige deltagere i arbejdet. Uden hjælp fra frivillige deltagere er det ikke muligt at afholde en sommerfest.


Sommerfestudvalgets arbejde

 • holde møde i udvalget, og evt. med de frivillige, der kan fx overvejes en fest, hvor alle gæster hjælper med noget

 • invitation sendes til medlemmer

 • administrere tilmeldinger til festen

 • underholdning for børn og/eller voksne

 • mad bestilles eller organiseres på anden måde

 • overveje servering

 • drikkevarer/bar

 • musik

 • det praktiske med telt/borde/stole/prisskilte/duge/service/borddækning etc.

 • styr på regnskabet er vigtigt - betaling undervejs i bar

 • telt tages ned dagen efter - hvem der hjælper, skal også arrangeres

 • oprydning

 • informere bestyrelsen om arrangementet og økonomien - budget over festen godkendes til generalforsamlingen

Loppemarkedsudvalg

Hvert år er der loppemarked i Haveforeningen Solvang den 2. lørdag i august. Loppemarkedsudvalget har ansvaret for at planlægge og informere om arrangementet. Det er frit og op til det enkelte udvalg fra år til år, hvad loppemarkedet skal indeholde.


Loppemarkedsudvalgets arbejde

 • plan for arrangementet, hvad skal det indeholde

 • indbydelse til medlemmer sendes ud

 • annoncering i avis og opslag i opgange

 • hænge skilt op ved vejen

 • lægge budget for arrangementet

 • holde styr på tilmeldinger og boder

 • betaling for boder

 • underholdning fx tombola til børn / musik / salg af drikkevarer / kage / saftevand / sømbod / dåsebod / fiskedam / pølser el. lign

 • Indkøb af drikkevarer til salg

 • strømforsyning

 • prisskilte

 • 'Ingen parkering' skilte sættes op

 • oprydning


Loppemarkedsudvalget består af have

Byggeudvalg

Byggeudvalget er oprettet i 2014. Det består af 3 medlemmer inklusiv formanden.


Alle medlemmer, der vil bygge nyt eller bygge om, skal ansøge om dette skriftligt. Når bestyrelsen har modtaget relevante dokumenter, videresendes disse til Byggeudvalget. Bestyrelsen har beslutningskompetencen, men udvalget sørger for at se på grunden, tage mål, vurdere beskrivelsen, overveje materialevalg, indtænke gener og følger i forhold til naboer, samt om regler for byggeri er overholdt.

Byggesagen skal være godkendt og færdigbehandlet, før byggeri må gå i gang.


Byggeudvalgets arbejde

Mødeaktiviteten i udvalget er afhængigt af antallet og omfanget af byggeansøgninger i foreningen.

Når udvalget modtager en byggeansøgning fra bestyrelsen sker der følgende:

 • udvalget ser på haven, tegninger og beskrivelser

 • ansøgningen vurderes ud fra de gældende regler med hensyn til størrelse, materialevalg og eventuelle gener for naboer

 • ud fra tegningen og projektets størrelse vurderes, hvad der skal gøres, og hvor ofte der skal følges op på byggeriet

 • byggeriet besigtiges undervejs og ved afslutning

 • udvalget kontrollerer byggeriet, når det er færdigt

Der kan inddrages relevante medlemmer med faglig indsigt. Udvalget sørger selv for at kontakte medlemmer, der har forstand på forskellige håndværk, i det omfang det er nødvendigt. Der er ikke behov for en frivillig liste.


Byggeudvalget består af have 097 og 114

Vandudvalg

Vandudvalget sørger for, at vi har vand i rørene ind til vandstandere i haverne. Udvalget aflæser løbende Solvangs samlede vandforbrug hen over sæsonen og fører statistik over vandforbruget pr. sæson, pr. måned og i gennemsnit pr. have. Når sæsonen er slut lukker vandudvalget for vandet igen. Læs også om de enkelte havers opgaver i forbindelse med åbning og lukning for vandet.


Vandudvalgets arbejde

 • ved sæsonstart efterses jordstophaner og vandstandere inden der åbnes for vandet

 • hejser Solvangs flag, når der er vand i rørene til alle haver og inviterer medlemmerne til standerhejsning i samarbejde med bestyrelsen

 • aflæser vandmåler den sidste dag i hver måned og udarbejder statistik.

 • lukker for vandet ved sæsonslut.


Vandudvalget består af have 020, 076, 100, 104, 124, og 136

Renovationsudvalg

Renovationsudvalgets medlemmer holder opsyn med haveaffaldscontainerne, når det er haveaffaldsdag i Solvang.

Der må kun komme komposterbart materiale i containerne, og udvalgets medlemmerne holder opsyn og hjælper med rådgivning, hvis der er tvivl om affaldet kan komposteres.

Hjælp venligst til med at overholde disse regler af hensyn til vores miljø.


Renovationsudvalget består af have 010, 019, 123 og 126

Visit Solvang udvalg

I samarbejde med Visit Roskilde arrangeres guidede ture for turister og andre interesserede i Solvang mod et mindre vederlag.

Turen indeholder et mindre foredrag om Solvang før og nu samt en 1,2 km lang rundtur på koloniens stier, forbi søen og besøg i udvalgte haver, hvis ejere gæstfrist viser rundt og besvarer ethvert spørgsmål, de besøgende måtte have. Der sluttes af i Solvangs

foreningshus med drikkevarer til rimelige priser, og der er mulighed for at medbringe egen madkurv.

Frivillige og Udvalg i Solvang